Algemene voorwaarden

* Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €20,-.


* Onder een junior wordt verstaan diegene die op 15 augustus nog geen 18 jaar is.


* Junioren die op eigen verzoek bij de senioren spelen betalen ook de contributie van de senioren.


Betalingen

Bij nieuwe leden wordt uitsluitend nog gewerkt met een automatische incasso, welke in 3 termijnen wordt afgeschreven in de maanden september/november/januari. Leden die het bedrag zelf overmaken dienen het volledige contributiebedrag vóór 1 oktober van het lopende seizoen te voldoen.


Indien een incasso faalt of gestorneerd wordt, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht.


Beëindiging lidmaatschap

Leden zijn verplicht een lidmaatschap voor de duur van een seizoen aan te gaan welke telkens stilzwijgend met een seizoen wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per E-mailbericht vóór 1 juni van het lopende seizoen te geschieden bij het ledensecretariaat.


Bij opzeggen na 1 juni, voordat het nieuwe seizoen begint, wordt €20,- bondscontributie in rekening gebracht.


Tussentijdse aanmelding

Bij een tussentijdse aanmelding geldt als norm dat de penningmeester een tijdsevenredig contributiedeel in rekening brengt voor het nog lopende seizoen, tezamen met €20,- inschrijfgeld.


Tussentijdse afmelding

Bij een afmelding tijdens het seizoen wordt in principe geen restitutie van de contributie verleend. Indien er voor 1 januari op medische gronden wordt afgemeld, wordt door het dagelijks bestuur beslist of er restitutie wordt verleend.